Kurs Spawania TIG

Metoda TIG 141 (Tungsten Inert Gas) – jest to spawanie łukowe elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych (Ar, He, Ar + He). Umożliwia ona spawanie prawie wszystkich metali i ich stopów oraz łączenie ze sobą różnych metali i stopów. Uzyskiwany metal spoiny jest stopem roztopionej części materiału rodzimego i spoiwa (drut, pręt, pałeczka) podawanego w strefę jarzenia się łuku. Częściej stosowane są stopy zbliżone składem do materiału rodzimego jednak z domieszkami, które powodują poprawę jakości połączeń spawanych w różnych jej aspektach. TIG charakteryzuje się możliwością stosowania we wszystkich pozycjach.

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do egzaminów końcowych wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

Kwalifikacje

Po zaliczeniu egzaminu końcowego uczestnik kursu uzyskuje uprawnienia do wykonywania spoin zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami dotyczącymi przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych spawaczy.

• książkę spawacza lub wpis do posiadanej już książki,
• Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza,
• Zaświadczenie o ukończeniu kursu,
• certyfikat również w języku angielskim

Na kurs mogą zostać przyjęci kandydaci spełniający następujące wymagania:
• uzyskali świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zawodowej lub średniej
• ukończyli 18 rok życia
• posiadają zdolność do wykonywania zawodu spawacza, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim