• Operator koparko-ładowarki klasa III – wszystkie
  • Operator koparki jednonaczyniowej kl. III i I

-klasa III – o masie całkowitej do 25 ton

-klasa I  –  wszystkie

  • Operator ładowarki jednonaczyniowej, kl. III i I

– klasa III – o masie całkowitej do 20 ton

– klasa i – wszystkie

 Wymagania stawiane uczestnikom kursu:

– ukończone 18 lat,

– wykształcenie co najmniej podstawowe,

– aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora danej maszyny budowlanej.

 Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie potwierdzające jego ukończenie, zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622). Po zdaniu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, uczestnicy kursu otrzymują stosowne świadectwo oraz książkę operatora w zakresie danej klasy uprawnień.