Kurs Spawania MAG

Spawanie MIG/MAG (ang. Metal Inert Gas / Metal Active Gas) – spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych (MIG, metoda 131) lub aktywnych (MAG, metoda 135). Jako gazy osłonowe obojętne najczęściej stosuje się argon lub hel. Natomiast jako gazy osłonowe aktywne – dwutlenek węgla lub jego mieszaninę z argonem. W metodzie MIG/MAG łuk elektryczny jarzy się między spawanym materiałem a elektrodą w postaci drutu. Łuk i jeziorko ciekłego metalu są chronione strumieniem gazu obojętnego lub aktywnego. Metoda nadaje się do spawania większości materiałów, dobierając druty elektrodowe odpowiednie dla różnych metali.

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do egzaminów końcowych wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

Kwalifikacje

Po zaliczeniu egzaminu końcowego uczestnik kursu uzyskuje uprawnienia do wykonywania spoin zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami dotyczącymi przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych spawaczy.

• książkę spawacza lub wpis do posiadanej już książki,
• Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza,
• Zaświadczenie o ukończeniu kursu,
• certyfikat również w języku angielskim

Na kurs mogą zostać przyjęci kandydaci spełniający następujące wymagania:

• uzyskali świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zawodowej lub średniej
• ukończyli 18 rok życia
• posiadają zdolność do wykonwania zawodu spawacza, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskimSPAWACZ