Kurs Spawania MIG

Metoda MIG 131 (Metal Inert Gas) – jest to spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazu obojętnego (Ar, He, Ar + He). Metoda ta jest stosowana do spawania i napawania we wszystkich pozycjach w sposób automatyczny lub półautomatyczny.

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do egzaminów końcowych wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

Kwalifikacje

Po zaliczeniu egzaminu końcowego uczestnik kursu uzyskuje uprawnienia do wykonywania spoin zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami dotyczącymi przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych spawaczy.

• książkę spawacza lub wpis do posiadanej już książki,
• Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza,
• Zaświadczenie o ukończeniu kursu,
• certyfikat również w języku angielskim

Na kurs mogą zostać przyjęci kandydaci spełniający następujące wymagania:

• uzyskali świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zawodowej lub średniej
• ukończyli 18 rok życia
• posiadają zdolność do wykonywania zawodu spawacza, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim