Wózki jezdniowe podnośnikowe II WJO

Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych kategoria II WJO

Cel kursu:

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, co pozwoli uzyskać zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem specjalizowanych kategorii II WJO.

Czas trwania kursu:

W trakcie kursu realizowane jest 38 godzin lekcyjnych w tym 10 godzin zajęć praktycznych oraz 4 godziny uzupełnienia programowego (dla osób niespełniających wymagań znajomości z zakresu mechaniki i elektromechaniki).

Warunki stawiane kandydatom:

 • ukończony 18 rok życia,
 • stan zdrowia pozwalający na pracę tymi urządzeniami, potwierdzony zaświadczeniem uprawnionego lekarza.

Kategorie zaświadczeń kwalifikacyjnych:

Wózki jezdniowe kategorii II WJO – uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem specjalizowanych.

Ramowy program nauczania:

 1. Wiadomości o dozorze technicznym – 2 godz.
 2. Ogólne wiadomości o urządzeniach transportu bliskiego – 3 godz.
 3. Typy stosowanych wózków jezdniowych – 1 godz.
 4. Budowa wózków jezdniowych podnośnikowych – 8 godz.
 5. Czynności operatora przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy – 1 godz.
 6. Czynności operatora w czasie pracy wózkami – 1 godz.
 7. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa  – 1 godz.
 8.  Wiadomości z zakresu BHP – 11 godz.
 9.  Zajęcia praktyczne – 10 godz.

 Razem: 38 godzin

Rozszerzenie programowe:

Szkolenie uzupełniające dla osób, które nie spełniają wymagań dotyczących znajomości tematyki z zakresu wskazanego poniżej.

Wiedza z zakresu wymagań wstępnych dla uczestników szkolenia

 1. Mechanika – droga, czas, prędkość; rodzaje ruchów; prędkość ruchów roboczych; równowaga sił; stateczność – 2 godz.
 2. Elektrotechnika – natężenie prądu; napięcie – różnica potencjałów; odporność; prawo Ohma; rodzaje prądu; rodzaje odbiorników prądu – 2 godz.

Razem: 4 godziny