Kurs pedagogiczny

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu i wykładowców pozaszkolnych form kształcenia.

Cel szkolenia:

– pozyskanie podstaw wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii, metodyki potrzebnych do efektywnego wykonywania roli instruktora praktycznej nauki zawodu,

– przygotowanie pedagogiczne do pracy w charakterze instruktora praktycznej nauki zawodu rzemieślników, pracowników i właścicieli zakładów pracy zatrudniających młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza z uczniami lub młodocianymi nie stanowi głównego zajęcia.

– aby skutecznie nauczać należy wiedzieć (poza gruntownym opanowaniem materiału) jak prowadzić pracę z uczniami, aby w czasie trwania nauki utrwalić w świadomości uczestników szkolenia wiedzę oraz wykształcić odpowiednie umiejętności, które pozwolą im na samodzielne i bezbłędne pod względem efektywności i bezpieczeństwa, wykonywanie czynności zawodowych.

– spełnienie wymogu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. nr 244, poz. 1626)

Wymagania wobec kandydata:

1. świadectwo ukończenia technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej, lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będzie nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż w zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub

2. świadectwo dojrzałości liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będzie nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub

3. świadectwo dojrzałości liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będzie nauczać lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będzie nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub

4. dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będzie nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie, lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczać

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu

Program szkolenia:

1. Psychologia – 16 godzin
2. Pedagogika – 16 godzin
3. Metodyka nauczania – 38 godzin
4. Ćwiczenia praktyczne (praktyka metodyczna) – 10 godzin

RAZEM: 80 godzinszkolenia3

Biuro Konsultacyjno Doradcze RED
KURSY I SZKOLENIA ZAWODOWE

ul. Dąbrówki 1 lok. 32
78-100 Kołobrzeg